به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، زاهد محمودی در  دیدار دیدار با رئیس و معاونین تأمین اجتماعی اهر با بیان اینکه نظم و انضباط بهتری در شعبه تأمین اجتاعی این شهرستان حاکم است، اظهار داشت: تأمین اجتماعی در شهرستان ها برای دولتمردان مهم می باشد که چون اگر شعبات آن با روش صحیحی اداره نشود، منجر به نارضایتی عموم مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای سیستم دولت الکترونیک در دستگاه ها برخی نارضایتی های مردم از روند اداری را به حداقل رسانده است.

فرماندار شهرستان اهر افزود: در طول مدتی که در شهرستان اهر مسئولیت دارم، شخصی از تأمین اجتماعی اهر اظهار گلایه و نارضایتی نکرده و اگر برخی نارضایتی وجود داشته باشد، به قطع از جانب نحوه ارائه خدمات نبوده است.

زاهد محمودی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شعبه تأمین اجتماعی اهر نسبت به سایر سازمان ها و دستگاه ها بیشترین مراجعه کننده را دارد، ولی تا به حال موردی ندیده ایم که از نحوه ارائه خدمات در این شعبه ناراضی باشد.