به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بابک رضی منش در جلسه کمیته سیاستگذاری و نیازسنجی سلامت شهرستان با بیان اینکه ارتقای سلامت نیازمند مشارکت مردم است، گفت: توسعه مشارکت مردم در فرایند تامین و ارتقای سلامت، نیازمند توجه ویژه به برنامه ریزی مبتنی بر نیازهای جامعه است.

وی یکی از شاخص های توسعه یافتگی را میزان مشارکت مردم در امر توسعه عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به اهداف سلامت، مشارکت مردم و هماهنگی بین بخشی یک ضرورت مهم است که باید جهت توفیق برنامه های تحول در حوزه بهداشت میزان این مشارکتها افزایش و هماهنگی و همکاری بین بخشی تقویت شود.

معاون فرماندار خداآفرین همچنین با تاکید بر اهمیت مطالعه و کار کارشناسی، اولین گام موفق اجرای این طرح را احصاء دقیق نیازها و اولویت بندی آنها برشمرد و افزود: در صورت موفقیت در تشخیص نیاز ها و طبقه بندی آنها می توان شاهد افزایش کارایی و اثربخشی برنامه ها در سیستم بهداشتی و درمانی شد.

رضی منش گفت: برنامه نیاز سنجی سلامت به عنوان رکن اساسی برنامه خود مراقبتی، زیر بنای مشارکت مردم را در برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی را مهیا می سازد و می توان امیدوار بود که با اجرای این برنامه به پنج اصل، عدالت در سلامت، مشارکت مردمی، همکاری بین بخشی، بکارگیری تکنولوژی مناسب و ادغام یا جامعیت خدمات دست یافت.

وی برنامه نیاز سنجی را یک برنامه ریزی پایین به بالا دانست و افزود: در این طرح بر اساس نیازهای واقعی منطقه برنامه ریزی انجام می شود.

معاون فرماندار خداآفرین در پایان سخنان خود با اشاره به ویژگی ها، اصول و معیارهای شهر سالم، رویکرد جهانی از پروژه شهر سالم ارتقای کلیه امور بهداشتی و ایجاد محیط زیست سالم بیان کرد و گفت: هدف اصلی و مهم شهر سالم تامین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی می باشد.