به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرائم زیست محیطی دادگستری شهرستان ورزقان، علیرضا فرهنگ پور، رئیس دادگستری و یاسین خاکپراقی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورزقان با هدف احقاق حقوق عامه از سد باطله مجتمع مس سونگون بازدید کردند.

در این بازدید که با هدف بررسی موارد احتمالی جرائم زیست محیطی صورت گرفت، رئیس دادگستری در خصوص تدابیر لازم و کافی در جهت عدم نفوذ رسوبات سد باطله به زمین های پایین دست و کشاورزی روستا‌های اطراف و هدایت آب های سطحی به کانال های دایورژن و حفظ حق آبه روستائیان و سایر مسائل مرتبط در خصوص سد باطله دستوراتی را به مدیر عامل مجتمع مس سونگون و مسئولان سد صادر کرد.

مدیرعامل و مسئولان مربوطه سد نیز در مورد سد و مسائل و مشکلات موجود گزارش هایی به رئیس دادگستری و دادستان ارائه کردند.