به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر بهبود جعفری در گفتگو با خبرنگاران گفت: با تلاش و همت اعضای محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مشاوران محترم کمیسیون مذکور فوریت طرح تشکیل شورایاری ها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت با اکثریت آرا تصویب شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان های کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تشکیل نهاد های داوطلبانه اجتماعی مشارکت جو، تشکل ها و گروه های داوطلب و واگذاری اداره بسیاری از امور به نهاد های مردمی، ارکان مهم سیاست ها و برنامه های حاکمیت ملی و محلی می باشد و مدیریت شهری بدون مشارکت همه جانبه آگاهانه و پایدار واقعی شهروندان را به جایی نمی برد، با همت تمامی اعضاء و مشاوران کمیسیون مذکور کلیات طرح تدوین و به عنوان کمیسیون  اصلی ارائه دهنده طرح به صحن ارائه گردید که با دفاعیات صورت گرفته خوشبختانه با رای اکثریت اعضای شورای عالی یک فوریت این طرح ارائه شده از کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مورد تصویب قرار گرفت که با اعمال نظر سایر کمیسیون ها به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.