به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، کتاب های رساله های جهادیه اهری، آداب عباسی و ترجمه تاریخ یمینی که به صورت نسخه خطی در موزه های آستان قدس رضوی، موزه ملک تهران، موزه اسناد مجلس شورای اسلامی قرارداشت، توسط استاد حسین دوستی تصحیح و بازنویسی شده و به همراه پیوست های مربوطه، ازسوی انتشارات سفیر اردهال و انتشارات تمثال، در تهران چاپ و منتشر شد.

رساله های جهادیه اهری: دو رساله از فتوای جهاد این مجتهد اهری است که در جنگهای ایران و روس (در دوره فتحعلی شاه قاجار) صادر شده است.

آداب عباسی: کتابی است در آداب کشورداری که علامه عبدالکریم اهری برای عباس میرزا (ولیعهد قاجار) نگاشته است.

ترجمه تاریخ یمینی: تاریخ دوره سلطان محمودغزنوی و دولت های معاصر او می باشد. این کتاب ۵۰۰ سال قبل ترجمه شده بود که سالهاست در دانشکده های تاریخ و ادبیات کشور تدریس می شود. ترجمه اهری، دومین ترجمه این کتاب است که ترجمه ای روانتر از ترجمه قبلی است. انتظار می رود دانشگاه های محترم، خصوصا دانشگاه های استان، این کتاب را همانند ترجمه اول آن، مورد توجه قراردهند.

گفتنی است علامه عبدالکریم اهری،کتاب دیگری نیز با عنوان شرح و تفسیر تاریخ بیهقی داشته که پیدا نشده است. انتظار می رود نهادهای فرهنگی منطقه، در گرامیداشت این اندیشمند اهری برنامه هایی را منظور فرمایند.