2019 / 03 / 22 | ۱۳۹۸ / ۰۱ / ۰۲

Ahar News Agency

حضور مدیرعامل شهرک های صنعتی استان در اهر و بازدید از برخی واحدهای شهرک صنعتی این شهرستان