2020 / 10 / 29 | ۱۳۹۹ / ۰۸ / ۰۸

Ahar News Agency

حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اهر و بازدید از مراکز بهداشت این شهرستان

عکس: علی دایلاری اصل