2020 / 08 / 12 | ۱۳۹۹ / ۰۵ / ۲۲

Ahar News Agency

حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اهر و بازدید از مراکز بهداشت این شهرستان

عکس: علی دایلاری اصل