استقبال از ورزشکار قهرمان مسابقات حرفه ای موى تای کاپ صلح و دوستى گرجستان