آخرين زمين لرزه (زلزله) های كشور

 

 

 

 

 

 

 این صفحه به صورت لحظه ای به روز می شود

دايره قرمز : آخرين زمين لرزه رخ داده 

دايره بنفش : آخرين زمين لرزه 24 ساعت اخير

دايره نارنجي : آخرين زمين لرزه 48 ساعت اخير

دايره سبز : زمين لرزه هاي هفته اخير

دايره خاكستري : زمين لرزه هاي 3 هفته اخير

 

 

لیست زمین لرزه های اخیر کشور – لینک شماره 1

 لیست زمین لرزه های اخیر کشور – لینک شماره 2