به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، با امضای وزیر کشور، رحیم شهرتی فر، فرماندار شهرستان تبریز، جایگزین دکتر سعید شبستری خیابانی به عنوان معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی منصوب شد.

بر اسا این خبر، شهرتی فر تا زمان انتخاب فرماندار جدید شهرستان تبریز با حفظ سمت، عهده دار هر دو عنوان خواهد بود.