به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، اطلاعیه ها و تعطیلی مدارس شهرهای منطقه ارسباران (قره داغ) به شرح زیر می باشد:

اهر: مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستایی در نوبت های صبح و بعد از ظهر تعطیل می باشد و در منطقه شهری نیز فقط مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی و مدارس استثنائی در نوبت صبح تعطیل خواهد بود.

ورزقان: کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی در نوبت های صبح و بعد از ظهر تعطیل می باشند.

هریس: کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستایی در نوبت های صبح و بعد از ظهر تعطیل می باشد و در منطقه شهری نیز فقط مدارس مقاطع پیش دبستانی در نوبت صبح تعطیل است و همچنین مقاطع ابتدایی و متوسطه دوره اول و دوم با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع خواهند شد.

کلیبر: کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستایی در نوبت های صبح و بعد از ظهر و مدارس پیش دبستانی، استثنایی و ابتدایی مناطق شهری در نوبت صبح تعطیل می باشند و مدارس متوسطه اول و دوم مناطق شهری نیز با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ صبح شروع خواهند شد.

عشایر کلیبر: مدارس پیش دبستانی و ابتدایی در شیفت صبح تعطیل و مدارس متوسطه اول و دوم نیز با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع خواهند شد.

هوراند: مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع خواهند شد.

خواجه: مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستایی و مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و مدارس استثنائی مناطق شهری تعطیل خواهند بود و مدارس مقاطع تحصیلی متوسطه دوره اول و دوم مناطق شهری با یک ساعت تاخیر، از ساعت ۹ صبح شروع خواهند شد.

خاروانا: مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق شهری و روستایی در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر از ساعت ۹ شروع خواهند شد.

خداآفرین: به صورت رسمی اعلام نشده است.