به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر سه شنبه خود به حسن روحانی رییس جمهوری، آیین نامه شورای اجتماعی کشور را تصویب کرد.

در این جلسه ضمن مشخص شدن ۲۸ عضو شورای اجتماعی کشور، مصوب شد دبیرخانه شورای اجتماعی کشور (سازمان امور اجتماعی) در وزارت کشور مستقر شود و این شورا موظف است در بررسی های خود از نمایندگان دستگاه های اجرایی غیر عضو و نیز صاحبنظران ذی ربط استفاده کند.

استقرار نظام جامع رصد وضعیت، تدوین اطلس آسیب های اجتماعی کشور، مطالعات و پژوهش های مورد نیاز، تدوین پیش نویس سیاست های امور اجتماعی و ارائه گزارش های نظارتی و ارزیابی به شورا، از وظایف سازمان امور اجتماعی می باشد.

همچنین شورا، کارگروه های تخصصی از اعضا و یا نمایندگان آنها و صاحبنظران برای بررسی کارشناسی، هماهنگی و پیگیری تشکیل می دهد.

در ادامه تصویب مواد دیگر آیین نامه شورای اجتماعی کشور، مقرر شد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحها و برنامه های مصوب خارج از وظایف جاری دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و گزارش سالیانه از اقدامات به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه شود.