به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٠٨,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با ٣.٩ درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با ٠.١ درصد می‌باشد. هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان‌های همدان و اردبیل با ٠.٣ درصد کاهش است.

در اردیبهشت ماه ١۴٠٠درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۶.٩ درصد می­ باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵۵.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴١.۶ درصد) است. هم‌چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴١.٠ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۴۶.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٧.۵ درصد) است.

خانوارهای شهری

در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٠۴,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان با ٣.۴ درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های لرستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی با ٠.١ درصد می‌باشد. هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ بوشهر با ٠.٣ درصد کاهش است. در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۶,١ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان (۵۵.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴١.۵ درصد) است. هم‌چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴٠.۵ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۴۶.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٣٧.۴ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٢٧,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با ۵.٠ درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ٠.٢ درصد می‌باشد. هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ همدان با ٠.٩ درصد کاهش است. در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵١.٠ درصد می­ باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (۵٩.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٣.٠ درصد) است. هم‌چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٣.٢ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ همدان (۴٩.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان های­ سیستان و بلوچستان و گیلان (٣٨.٣ درصد) است.

منبع: ایلنا