به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، فرایند مصاحبه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس شهرستان اهر از روز شنبه ۵ تیر با جلسه توجیهی عوامل اجرایی و مصاحبه گران آغاز شد.

مدیر آموزش و پرورش اهر یکشنبه، ۶ تیر  از محل آزمون مصاحبه داوطلبان مدیریت مدارس بازدید کرد.