به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی صفایی فرد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان ۲۳ هزار و ۸۶۴ نفر بود، حدود یک درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: از مجموع مراجعه کنندگان ۶ هزار و ۵۹۶ نفر زن و ۱۷هزار و ۵۲۳ نفر مرد بودند که نسبت به مدت مشابه هر کدام بترتیب حدود ۹ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش نشان می دهد.
صفایی فرد گفت: در ماه گذشته آمار مراجعه کنندگان با یک درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به چهار هزار و ۴۹۳ نفر رسیده که از این تعداد یکهزار و ۲۶۲ نفرزن و ۳ هزار و ۲۳۱ نفر مرد بود.
در سال گذشته ۳۹ هزار و ۱۶۳ نفر به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر زن و ۲۸ هزارو ۸۲۷ نفر مرد بودند.

منبع: ایرنا