به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١۴٠١، به عدد ۴٨,١ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ٠,۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش ٣.٠ واحد درصدی به ۶٧.٧ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٨ واحد درصدی به ٣۶.٩ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٧,٣ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵٢.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه آبان ١۴٠١ هم به ٢,١ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٣ درصد و ٢.٧ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی ٢,١ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه آبان ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور نیز به ۴۴,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴٣,٣ درصد و ۴٧.۴ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٠ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

این بار ثروتمندان تورم بالاتری حس کردند

درصد تغییر ماهانه شاخص کل از ۱.۸درصد در دهک اول تا ۲.۵درصد در دهک دهم بوده است.

تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات هم از ۱.۰ درصد در دهک اول تا ۱.۵ درصد در دهک دهم بوده است. تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات اما برعکس بوده و بیشتر دهکهای پایین را تحت تاثیر قرار داده و از ۲.۸درصد در دهک دهم تا ۳.۰ درصد در دهک اول متغیر بوده است.

تورم ۳.۷درصدی مسکن و اجاره!

در میان گروه‌ها و طبقات کالایی هم بیشترین تورم مربوط به بهداشت و درمان با ۴.۰درصد و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها با ۳.۵درصد بوده است.

از نکات جالب توجه تورم منفی ۰.۷درصدی زیرگروه روغنها و چربی ها و تورم ۳.۷درصدی مسکن و اجاره است.

منبع: اقتصاد آنلاین