2020 / 09 / 19 | ۱۳۹۹ / ۰۶ / ۲۹

Ahar News Agency

حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اهر و بازدید از مراکز بهداشت این شهرستان

عکس: علی دایلاری اصل