به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مدد سمندری در کمیته اقتصاد دانش بنیان و مرکز رشد شهرستان اهر به ضرورت تکیه بر توانمندی های داخلی و بومی سازی محصولات تولیدی تأکید کرد و گفت: شهرستان اهر را می توان به جهت قابلیت های لازم در تربیت نیروهای انسانی نخبه، خلاق و مبتکر، یکی از شهرستان های مهم استان است که باید ادارات مرتبط، از طرح ها، ایده های مخترعان و مبتکران اهری حمایت های لازم را انجام دهند.

وی گفت: برگزاری جلسات مستمر کمیته اقتصاد دانش بنیان در راستای حمایت و برنامه ریزی اصولی از اینگونه طرح ها و ایده ها بوده و خوشبختانه برگزاری کاربردی و کارشناسی این جلسات نقش مهمی در جهت تحقق اهداف این کمیته که حمایت از قابلیت های علمی و عملی نخبگان می باشدنقش داشته است.

معاون فرماندار اهر در قسمتی دیگر از سخنان خود معضل بیکاری را یکی از مشکلات اساسی شهرستان برشمرد و افزود: امیدواریم با تجاری سازی این طرح ها شاهد اشتغال جمعی از جوانان تحصیلکرده و رونق اقتصادی شهرستان در این زمینه ها باشیم.

مدد سمندری در پایان گفت: این شهرستان با چندین طرح مهم دارای توجیه اقتصادی در نمایشگاه ربع رشیدی شرکت فعال خواهد داشت و تلاش شده با حضور پر محتوی و موثر خود بتوانیم با جذب سرمایه گذاران زمینه را برای چند طرح مهم اقتصادی و تجاری سازی این طرح ها در منطقه فراهم نمائیم.